کدو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir)

ديدن كدو در خواب بر سه وجه است.

اول: عزو جاه ومقام.

دوم: مال و نعمت.

سوم: نظام كارها (نظم وترتيب امور).

محمد ابن سیرین بصری گويد:(http://tabir.blog.ir)

اگر ديد در خانه او كدو رسته بود به وقت خود، دليل كه جاه و نعمتش افزوده شود. اگر بيمار اين خواب را بيند شفا يابد. اگر بنده بيند آزاد شود. اگر كافر بيند مسلمان شود. اگر مسلمان بيند به وطن باز رسد. اگر فاسقي بيند توبه كند.

جابر مغربی می گوید:(http://tabir.blog.ir)

اگر ديد كدوي پخته داشت و خورد، دليل كه حاجتش روا شود و توفيق طاعت يابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:(http://tabir.blog.ir)

مي گويند کدو صيفي و گياه بي مزه و بي خاصيتي است ولي اين شهرتي است بي پايه و مايه چرا که در طب سنتي کدو را براي تبريد تجويز مي کردند و به بيماراني که مزاج گرم داشتند يا صفراوي بودند مي خوراندند شايد به همين علت است که معبران کدو را در خواب خوب دانسته و براي آن تعبيرات نيکو نوشته ند. ابن سيرين مي گويد اگر کسي در خواب ببيند که در خانه اش کدو روئيده به عزت و جاه و آرزوي بيننده روياست و بستگي به اين پيدا مي کند که بيننده خواب درگير چه آرزوئي باشد. جايز مراکشي مي گويد چنانچه کسي در خواب ببيند کدوي پخته مي خورد حاجتش برآورده مي شود. انواع خوراک هاي کدو نيز همين تعبير کدوي پخته را دارد و اين در صورتي است که در عالم خواب بدانيم غذايي که مي خوريم از کدو فراهم آمده. داشتن ترديد در خواب موضوع را نفي مي کند و به اثبات متمايل نمي شود اين درباره چيزهاي ديگر هم صدق مي کند. مثلا اگر در خواب دستبندي زرد رنگ داشته باشيد و اين ترديد در شما به وجود آيد که طلاست يا برنج؟ قطعا برنج است و طلا محسوب نمي شود. در مورد کدو نيز اين معني هست، غذايي که بدانيد از کدو تهيه شده نشان برآمدن آرزوي بيننده خواب است. از امام صادق عليه السلام نقل است که ديدن کدو در خواب عزت و نعمت و انتظام کارهاست و روي هم رفته ديدن کدو در خواب نيکو است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:(http://tabir.blog.ir)

خوردن کدو در خواب، نشانه پیروی از هدایت الهی و سنت پیامبرص میباشد.

در سر زمین رویاها آمده:(http://tabir.blog.ir)

خواب كدو : خبرهاي بد دريافت ميكنيد.

كدو ميخريد : يك ماجراي عشقي در انتظار شماست .

كدو مي پزيد : وقايع دلپذيري رخ خواهد داد.

كدو مي خوريد : عادتهاي بد را ترك كنيد .

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

برچسب ها : تعبیر خواب راج ، تعبیر خواب قرعة ،
+ تعداد بازديد : 111 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در جمعه 14 آبان 1395 و ساعت 12:58
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]