فروشگاه ساز

طراحی سایت
گاو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir)

ديدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.

اول: فرمانروائي.

دوم: مال.

سوم: بزرگي.

چهارم: رياست.

پنجم: سال نيكو.

ششم: منفعت بسيار.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:(http://tabir.blog.ir)

اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملك او بود. اگر ديد گاوي نر درخانه او آمد، دليل كه حق تعالي درِ خير بر وي بگشايد. اگرديد گاو او را سه سر است، دليل كه غلامش به هر سري يك سال عمل كند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:(http://tabir.blog.ir)

اگر ديد گوشت گاو نر داشت و فروخت، دليل بر خريد و فروش در بيداري است. اگر ديد گاو نر در خانه يا در كوچه او آمد، دليل خير و بركت است. اگر ديد گاو نر او را به سر زد و بينداخت. اگر بيننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دليل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دليل كه از پادشاهي بيفتد.

جابر مغربی می گوید:(http://tabir.blog.ir)

اگر بيند گاوي نر از گاوان را بكشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دليل كه بزرگي رادر آنجا بكشند و مال او را ببرند. اگر بيند گاوان زمين مي شكافتند، دليل كه مال بسيار يابد. اگر ديد با گاوان نر جنگ كرد، دليل كه او را با بزرگي خصومت افتد.

محمد ابن سیرین بصری گويد:(http://tabir.blog.ir)

اگر ماده گاو لاغر بيند به خلاف اين است و گوشت گاو ماده ديدن، دليل مال است و پوست او، دليل برميراث است. اگر ديد ماده گاوي را دوشيد و شير آن راخورد، دليل كه مال او زياده شود. اگر اين خواب را بنده بيند، آزاد شود، اگر ذليلي بيند عزيز شود. اگر گاو را آبستن بيند، دليل اميدواري است. اگر بيند گاوي فربه بخريد، دليل كه زني توانگر بخواهد. اگر بيندماده گاوي بخريد وبااو سخن گفت، دليل كه عيش زندگاني بر وي فراخ شود. اگر ديد با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزيد، دليل كه با زنش خيانت كند. اگر بيندماده گاوي در خانه او آمد دليل است بر مال و نعمت.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:(http://tabir.blog.ir)

در همين کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حيوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خير و خوبي هستند و گاو بيشتر چون منبع روزي و منشا معيشت است خيرات و نعماتي که طي روزهاي آينده به ما مي رسند در خواب به صورت گاو ظاهر مي گردند و در اين مورد کليه معبران اتفاق نظر دارند. ديدن گاو به طور کلي خوب است ولي اگر در خواب گاو وحشي و شاخ دار ببينيد که حالت تهاجم دارد و شما از ديدنش متوحش بشويد تعبير ديگر حيوانات وحشي را دارد زيرا گاو در صورتي نعمت و روزي و خيرو خوبي است که اهلي و رام باشد. گاو وحشي و مهاجم که بيننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمني است که اصالت ذاتي دارد و مي توانسته خوب و مهربان باشد ولي در شرايطي قرار گرفته که خطر مي آفريند و زيان مي رساند. اگر در خواب ببينيد که گاوي داريد که متعلق به شما است به نعمت مي رسيد و اگر ببينيد گاو ماده اي را به شما داد از جانب او نعمت مي يابيد و اگر گاو نري به شما داد دهنده گاو شما را به کاري سود بخش تشويق و هدايت مي کند. اگر در خواب ببينيد بر گاو نري سوار هستيد و آن حيوان مطيع و فرمان بر است در انجام کاري دشوار توفيق حاصل مي کنيد و تسلط مي يابيد. اگر ببينيد سوار گاو نر مي شويد ارتقا مقام مي يابيد و اگر از گاو پائين بيائيد موقعيت و نعمت را از دست مي دهيد بخصوص اگر ببينيد گاو پس از پياده شدن شما به راه خويش مي رود يا کسي آن را از شما مي گيرد و مي برد دراين صورت از کار معزول مي گرديد. اگر در خواب ببينيد طويله اي گاو داريد به نعمت فراوان مي رسيد ولي اگر ببينيد طويله اي گاو هست اما از آن ميان فقط يک گاو به شما تعلق دارد در کاري سود بخش سهيم و از آن بهره مند مي شويد. گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگي روزي است. اگر در خواب ببينيد کسي گاوي از شما گرفت و چيزي به شما داد زيان مي کنيد آن چيز هر چه مي خواهد باشد. اگر گاو را بفروشيد و در عوض آن پول بگيريد و نعمت و روزي را از دست مي دهيد هم مبتلا و گرفتار مي شويد زيرا پول کلا در خواب خوب نيست و ابتلا و گرفتاري هاي زندگي تعبير شده است. اگر گاوي را در خواب بخريد خوب است يعني پول بدهيد و گاو فربهي که پستان هاي بزرگي دارد بگيريد نيکو است زيرا علاوه بر اين که از غم و رنج رهائي مي يابيد به نعمت و خير و برکت هم مي رسيد. گوشت گاو مال و بهره است . کرماني مي گويد پوست گاو ميراث است.

لوک اويتنهاو مي گويد :(http://tabir.blog.ir)

گاو

کشتن گاو : کسب در آمد

دیدن آن : نیکبختی در تجارت

گاوچرانی : مشکلات

گاو چاق : خوشبختی نزدیک

گاو لاغر : قیمت بالا

گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافیان

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:(http://tabir.blog.ir)

و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‏کنید در باره خواب من به من نظر دهید. سوره يوسف آيه «43»

ای یوسف ای مرد راستگوی در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند. سوره يوسف آيه «46»

گفت هفت‏سال پی در پی می‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می‏خورید در خوشه‏اش واگذارید. سوره يوسف آيه «47»

آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد. سوره يوسف آيه «48»

آنگاه پس از آن سالی فرا می‏رسد که به مردم در آن [سال] باران می‏رسد و در آن آب میوه می‏گیرند. سوره يوسف آيه «49»

دیدن ماده گاو زن خوب بود

دیدن گاو فربه آنسال خوب می گذرد

دیدن گاو لاغر سال گرانی وکمی غله

دیدن گاو ماده آنسال به فراخی بگذرد

آنلی بیتون می گوید:(http://tabir.blog.ir)

اگر خواب ببينيد گاوها آمادة شير دادن هستند ، نشانة رسيدن به تمامي اميد هاست .

در سر زمین رویاها آمده:(http://tabir.blog.ir)

خواب يك گاو : گاوهاي عالي و سودمند

يك گله گاو : خوشبختي در كار

يك گاو در چراگاه : بزودي به موقعيت بالاتري دست مي يابيد

گاو به آرامي مي چرد : مراقب اقدامات و معاملات خود باشيد

گاوها در حال شخم زدن با گاو آهن : پول فراواني نصيب شما مي شود .

يك گاو در حال علف خوردن : يك شادي بزرگ

گاوها مي دوند : دشمنان ايجاد دردسر مي كنند

گاوها از يك تپه بالا مي روند : ناكامي در عشق

يك گاو چاق : 1- شانس شما بيشتر مي شود 2- دورة فراواني

يك گاو لاغر : 1- شانس شما كمتر مي شود 2- دورة كمبود

گاوها با يكديگر جدال مي كنند : دشمنان بسياري داريد

شما گاوها را مي كشيد : ثروت

گاوهاي خوابيده : دوستانتان را از دست مي دهيد .

گاو مي خريد : پولدار خواهيد شد

گاو مي فروشيد : بسيار احتياط كنيد وقتيكه روزي پول معامله مي كنيد

گاوهاي بدون شاخ : پيشرفت قابل توجهي در كار حاصل مي كنيد

گوشت گاو مي خوريد : يك زندگي راحت و بدون دردسر مالي در پيش داريد

گوشت گاو سرخ كرده : يك زندگي دلپذير

گوشت گاو بخته : غرق در يك غم بزرگ خواهيد شد .

گوشت گاو را در آب جوش مي اندازيد : راه لذت بردن از زندگي را پيدا مي كنيد .

شما بيشتر از آنچه مي توانيد بخوريد گوشت گاو داريد : شما هرگز پولدار نخواهيد شد .

گوشت گاو مي خريد : در بازي برنده خواهيد شد .

گوشت گاو خام مي خوريد : مرگ بسياري نزديك است .

آب گوشت مي خوريد : خوشبختي طولاني

گوشت گاو بدور مي ريزيد : خطربزرگ شما را تهديد ميكند

يك گاو در يك حادثه كشته مي شود : ناخوشي و ناتواني

در يك كنكور كشاورزي يك گاو را به نمايش ميگذاريد : به شما پاداش داده مي شود

يك گاو در حال مبارزه : خوشبختي در فاميل

يك گاو كه مي دود : يك راز برملا مي شود

يك گله گاو در حال آب خوردن : علامت از دست دادن يك چيز مهم

يك گاو تنها در حال آب خوردن : شانس

يك گاو نر شما را تعقيب مي كند : يك هديه پر ارزش بزودي دريافت مي كنيد

شما خود را در مقابل يك گاو نر قرار مي دهيد : يك دورة شانس شروع مي شود

يك گله گاو وحشي : افتخار بزرگي كسب خواهيد كرد

جگر گاو نر وحشي : خطر شكست بزرگ در كار

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

دانلود کامل تعبیر خواب

برچسب ها : تعبیر خواب گا ، تعبیر خواب گوا ، تعبیر خواب استی ، تعبیر خواب یگ ، تعبیر خواب قوگ ، تعبیر خواب گک ، تعبیر خواب گکس ، تعبیر خواب بقر ، تعبیر خواب ثور ، تعبیر خو ،
+ تعداد بازديد : 8 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در جمعه 9 مهر 1395 و ساعت 21:17
دانلود موزیک دانلود اهنگ جدید بلیط چارتر مشهد سئو طراحی بنر بالابر قیمت گوشی موبایل قیمت سرور قیمت پرینتر قیمت لپ تاپ قیمت سوئیچ سیسکو قیمت تبلت قیمت دوربین مداربسته قیمت شارژر لپ تاپ قیمت مودم قیمت صندوق فروشگاهی قیمت آلین وان قیمت فلش مموری قیمت هارد قیمت اسکنر قیمت کارتریج دانلود فیلم دوربین مداربسته طب سوزنی دوربین مداربسته خرید تور خارجی و داخلی خرید چای ایرانی خدمات کامپیوتری در محل طب سوزنی پخش عمده کیف سئو بلیط ماهان کود سولفات آمونیوم گرانول دانلود آهنگ جدید ویلا شمال
بستن تبلیغات [X]