رقص

امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir)

رقاص و رقص در خواب، دليل بر غم و اندوه و مصيبت مي باشد.

محمد ابن سیرین بصری گويد:(http://tabir.blog.ir)

پاي كوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضي ديگر از معبران گويند كه بيماري است و گروهي گويند رقص كردن مردان را، از زندان خلاصي بود، خاصه كسي را كه بر پاي او بند بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:(http://tabir.blog.ir)

رقص درخواب، زنان را رسوائي است و مردان را، دليل بر خصومت است. اما صوفيان و كساني كه رقص بسيار كنند، دليل غم است و رقاص درخواب، مردي بود كه پيوسته درمصيبت خويش يا رد مصيبت ديگران باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:(http://tabir.blog.ir)

رقص در خواب، مصيبت است و اگر كسی برای ديگری رقص كند، در مصيبت او شريك می شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:(http://tabir.blog.ir)

چون معبران پاي کوبيدن را در خواب خوب نمي دانند رقص را نيز مصيبت و غم و رنج تعبير کرده اند. رقص در خواب اگر به معناي پاي کوفتن باشد خوب نيست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نياز است به ديگران اما نه چندان شديد. چنانچه در خواب ببينيد مردمي دسته جمعي مي رقصند غم و رنجي عمومي پديد مي آيد که شامل حال همه آنها که مي رقصند مي شود و اگر کسي مي رقصد و ديگران دست مي زنند او گرفتار مصيبت و بلا مي شود و آنها که دست مي زنند در غم او اندوهگين مي شوند. اگر کسي ايستاده يا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به ديگران نيازمند مي شود و اگر بيننده خواب ببيند که مي رقصد و جست و خيز مي کند گرفتار غم و مصيبت و بلا مي شود و اگر ببيند نشسته يا ايستاده دستها را به عنوان رقص مي جنباند نيازمند و وامدار مي گردد. رقصيدن براي زنان بد نامي و رسوايي و بي آبرويي است و چنانچه زني در خواب ببيند که مي رقصد بد نام و انگشت نما مي شود. سر زبان ها مي افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

لوک اويتنهاو مي گويد :(http://tabir.blog.ir)

رقص

معلم رقص : شما از خوشگذرانی خوشتان میاید

رقصیدن در یک سالن خالی : شادی

رقصیدن در یک سالن زیبا : رفتارتان سبکسرانه است

رقصیدن با یک فرد جذاب : حسادت

رقصیدن در میان یک عده ناشناس : غم

یادگیری رقص : شما عاشق خواهید شد

افتادن در حین رقص : احساسات خود را کنترل کنید

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:(http://tabir.blog.ir)

دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستی و ایمنی باشد

آنلی بیتون می گوید:(http://tabir.blog.ir)

1ـ اگر فردي متأهل خواب ببيند كودكان در حال رقص و پايكوبي اند ، علامت آن است كه صاحب خانه اي پر نشاط و فرزنداني مطيع مي شويد . اگر جوانترها چنين خوابي ببيند ، علامت وظايفي اندك و لذت بسيار است .

2ـ اگر خواب ببينيد سالمندان در حال رقص اند ، نشانة چشم اندازي بهتر در آينده است .

3ـ اگر خواب ببينيد خودتان در حال رقص و پايكوبي هستيد ، علامت خوشبختي غيره منتظره است .

در سر زمین رویاها آمده:(http://tabir.blog.ir)

شما مي رقصيد : شانس در عشق

اشخاص ديگر مي رقصند : شانس بزرگ در كار

بچه هاي كوچك مي رقصند : شادي و يك خانوادة بزرگ

رقص دوستانتان را نگاه مي كنيد :خبرهاي خوش از طرف يك دوست

رقص ديگران را نگاه مي كنيد : خبرهاي خوش

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]