فروشگاه ساز

طراحی سایت
خواب دیدن پول

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

پول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه است و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي اما در خواب درست عکس اين است و داشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است که پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و نامطلوب مي کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنيد. اينجا فقط سکه هاي رايج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول مي شناسيم. چنان چه در خواب ببينيد که مقدار زيادي پول مقابل خود ريخته ايد و سرگرم شمارش آن هستيد خواب شما مي گويد که در آينده گرفتاري هائي براي شما پيش مي آيد. چنان چه از کسي پولي گرفتيد آن شخص براي شما دردسر درست مي کند و اگر خودتان به کسي پول داديد شما براي او ناراحتي هائي را به وجود مي آوريد که شايد خودتان هم نمي خواستيد. روي هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختي است و اگر در کتاب هاي تعبير چيز ديگري جز اين نوشته شده باشد به نظر من درست نيست چون آن چه در اين کتاب آمده غير از نقل قول ها همه مبتني بر تجربه است. چه شخصي و چه تجربيات ديگران که موثق و معتمد هستند و بودند. براي مثال اين خواب را نقل مي کنم که نمونه خوبي براي اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قديمي يک ملک مشاع داشتند. اين باغ بزرگي بود که از يک ضلع به مزارع شهريار کرج متصل مي شد. موردي پيش آمد که يکي از دو رفيق قديمي و شريک ملکي که خويشاوندي هم داشتند تصميم گرفت سهم خودش را بفروشد. خريدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکيک هم مشکلات ثبتي وجود داشت. قرار شد يکي از دو دوست صميمي سهم دوست ديگر را بخرد و بعد يک جا به خريدار سوم بفروشد. بر سر همين بين دو دوست و دو شريک و دو خويشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگي رسيد. شبي يکي از آن ها در خواب ديد که دوست و شريکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و يک صندوق پول آورده که فلاني بيا اين پول را بگير و سهم خودت را به من بده. صبح کسي که خواب ديده بود خواب خود را براي خانم آتيانوس تعريف کرد و تعبير خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت مي زند و گرفتاري بزرگي براي تو به وجود مي آورد) سه روز بعد اتومبيل مسروقه را در مدخل باغي متعلق به همان مرد بيننده خواب يافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبيل و همه چيزهائي که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشيد تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبيل نيست و اصلا دزد نمي تواند باشد. در اين فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شريکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابيد و موضوع تقريبا فراموش شده بود آشکار شد که شريکش اين توطئه را ترتيب داده و به وسيله پسرش اتومبيلي را دزديده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل اين ماجرا اين است که بدانيم پول نشان ابتلا و گرفتاري است و تعبيري که خانم آتيانوس يوناني کرد چه قدر درست و دقيق بود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

ديدن پول در خواب، بيانگر آن است كه به خاطر موضوعى مجبور به پول خرج كردن مى‏شويد. ديدن پول خارجى در خواب، نشانه‏ى موفقيت در كارهاى خطرناك است و پيدا كردن پول در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه در مقابل مشكلات مقاومت مى‏كنيد. گم كردن پول در خواب، نشانه‏ى بدشانسى در انجام يكى از كارهايتان است. اگر خواب ببينيد كسى براى شما حواله‏اى پولى فرستاده، يعنى هديه‏اى دريافت خواهيد كرد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب پول پيدا كنيد ، علامت آن است كه در مقابل نگراني اندك ، شادماني فراواني خواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد به كسي پول مي پردازيد ، علامت آن است كه دچار بدبختي خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد سكه هاي طلا از كسيب مي گيريد ، علامت آن است كه به خوشبختي بزرگي دست خواهيد يافت ، و لذتهاي بسياري از زندگي خود خواهيد برد .

4ـ اگر در خواب پول گم كنيد ، نشانة آن است كه در محيط خانوادگي اوقات ناخوشايندي تجربه خواهيد كرد .

5ـ اگر در خواب پول خود را بشماريد و ببينيد مقداري از آن كم است ، علامت آن است كه در پرداخت قسطهاي خود درمانده خواهيد شد .

6ـ اگر خواب ببينيد از جايي پول مي دزديد ، نشانة آن است كه در آستانة وضعيت خطرناكي قرار گرقته ايد . بايد بيشتر مراقب اعمال خود باشيد .

7ـ اگر خواب ببينيد پول پس انداز مي كنيد ، علامت آن است كه به ثروت و آسايش دست خواهيد يافت .

8ـ اگر خواب ببينيد پول مي خوريد ، نشانة آن است كه در آينده فرد پول پرستي خواهيد شد .

9ـ اگر خواب ببينيد به جستجوي مقداري پول هستيد ، علامت آن است كه شادماني و خوشبختي روي خوش به شما نشان خواهد داد .

10ـ اگر خواب ببينيد مقداري پول پيدا كرده ايد و زني جوان ادعاي مالكيت آن را مي كند ، نشانة آن است كه در اثر مداخلة يكي از دوستان در كارهاي شما ، زيان سختي خواهيد ديد .

پول فراواني بدست مياوريد : ناكامي در عشق.

ديگران پول فراواني بدست آورده اند : آنها در عشق ناكام هستند.

يك منفعت مالي مهم نصيبتان ميشود: يك مصيبت در پيش است .

با حقه و فريب پول بدست ميآوريد: علامت يك رفاقت بزرگ .

از راههاي مشكوك پول در ميآوريد : از يك بيماري بهبود مي يابيد.

پول ميدزديد : دوره اي كه در پيش داريد ابداً آسان نخواهد بود.

پول قرض مي دهيد : فوراً احتياج به پول پيدا ميكنيد.

پول قرض ميكنيد : ناكامي .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ ديدن پول تقلبي در خواب ، نشانة آن است كه با فردي متمول و بي شخصيت دست به گريبان خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد از كسي پول تقلبي مي گيريد ، يا به كسي پول تقلبي مي دهيد ، يا آن را خرج مي كنيد ، نشانة افتادن به دام شر و نكبت است .

آنلی بیتون می گوید:

1ـ ديدن پول خرد در خواب ، نشانة انجام كارهايي مشقت بار و سخت است و همچنين نارضايتي دوستان از شما

2ـ گم كردن پول خرد در خواب ، نشانة شكست خوردن و تسليم حرف ديگران شدن است .

3ـ پيدا كردن پول خرد در خواب ، نشانة پيشرفتن اميدها و آرزوهاي شما به شكل دلخواه است .

4ـ شمردن پول خرد در خواب ، نشانة انضباط و صرفه جويي شما در زندگي است .

Motiee Manouchehr Tehrani says:
Money did not sleep well the eye as some of the good awakening. Cash and coins sorrow little of that kind of day for us. It might be the night when we forget the money generally reflects the discomfort that comes and lives ugly and undesirable is . Gold coin to talk about (i) the word go gold. Here, only the total money circulation coins and banknotes to know. Both personal and experiences of others who were credible and trustworthy. For example, this dream which I quote above is a good example to prove. Two were old friends of a condominium. This garden is great that a side Shahriar was connected to farms. The case was one of two old pal and partner property that had relatives decided to sell his share. Condominium Buyer was not ready to buy. The resolution of the problems were recorded. It was one of two close friends like to share another place to buy and sell Buyer third. This is the difference between friend and partner and two relatives came out and fight and work to family conflict. Morning who had seen her sleeping in her bed Tyanvs defined and interpreted wanted. He said (love you slander knocks and involvement great for you creates) three days after stolen car at the entrance to the garden owned by the same man, a dreamer of dreams led him to the owner of the garden was accused of stealing a car and all that it has detained. It took him three or four months could not prove that the car thief and the thief simply can not be. In the meantime, his partner was forced to sell his share in his garden. The purpose of narrating this story is that we show money and getting caught and interpret how accurate was that Ms. Tyanvs Greek.
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you:
See the money in a dream, indicates that for things that you have to spend. View the money out of sleep, a sign of success in dangerous work, and find the money in a dream, indicates that the resistance problems you get. Losing money on sleep, a sign of bad luck in one of your work is done. If you dream you see someone sent remittances of money, ie receive a gift.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 If you find money in your sleep, in front of the sign that little worry, you will have great pleasure.
2 Bedrooms see if someone money to pay sign that you will be experiencing misery.
3 Bedrooms see if Ksyb gold coins, you'll sign that you will get a great happiness, and your life will be many pleasures.
4 lose money if in a dream, a sign that the family environment often an unpleasant experience.
5. Count your money if in a dream and see how much of it is low, a sign that in paying your installments will be helpless.
6 If you see a place to sleep stole money, a sign that you have headache on the verge of a dangerous situation. Must be more careful with their actions.
7 See if the dream of saving money, you'll find a sign that the wealth and comfort.
8 If you see the money, eat sleep, a sign that in the future people will worship money.
9 If you dream you see in search of some money, happiness and prosperity sign that will welcome you.
10 If a young woman sleeping see how much money did you find and claim it does, it is a sign that the intervention of a friend in your work, you'll see a hard loss.
Lots of money, you get: failure in love.
Earns a lot of money: they fail in love.
An important financial benefit is yours: a disaster ahead.
Trick to get money: the sign of a great friendship.
Suspected of ways to get money from a patient can find.
Stealing money: the period in which you are going will not be easy at all.
You lend money to: urgently need money to find.
You borrow money: failure.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 See counterfeit money in a dream, a sign that the wealthy individual and grappling will depersonalize.
2 If you see someone sleeping receive counterfeit money, counterfeit money or to someone you do, or spend it, is a sign of falling into the trap of evil and misery.
Nly Beeton says:
1 See pennies in sleep, a sign of things to do homework

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میزبان بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیرخواب پول , تعبیرخواب اسکناس , تعبیرخواب دولار , تعبیرخواب $ , تعبیرخواب پول خرد , تعبیرخواب پول تقلبی , تعبیرخواب بودجه , تعبیرخواب پیسه , تعبیرخواب تنخواه , تعبیرخواب دستمایه , تعبیرخواب دینار , تعبیرخواب سرمایه , تعبیرخواب سکه , تعبیرخواب مبلغ , تعبیرخواب مسکوک , تعبیرخواب نقد , تعبیرخواب نقدینه , تعبیرخواب وجه , خواب دیدن پول , خواب دیدن اسکناس , خواب دیدن دولار , خواب دیدن $ , خواب دیدن پول خرد , خواب دیدن پول تقلبی , خواب دیدن بودجه , خواب دیدن پیسه , خواب دیدن تنخواه , خواب دیدن دستمایه , خواب دیدن دینار , خواب دیدن سرمایه , خواب دیدن سکه , خواب دیدن مبلغ , خواب دیدن مسکوک , خواب دیدن نقد , خواب دیدن نقدینه , خواب دیدن وجه , رویای پول , رویای اسکناس , رویای دولار , رویای $ , رویای پول خرد , رویای پول تقلبی , رویای بودجه , رویای پیسه , رویای تنخواه , رویای دستمایه , رویای دینار , رویای سرمایه , رویای سکه , رویای مبلغ , رویای مسکوک , رویای نقد , رویای نقدینه , رویای وجه , تعبیر پول , تعبیر اسکناس , تعبیر دولار , تعبیر $ , تعبیر پول خرد , تعبیر پول تقلبی , تعبیر بودجه , تعبیر پیسه , تعبیر تنخواه , تعبیر دستمایه , تعبیر دینار , تعبیر سرمایه , تعبیر سکه , تعبیر مبلغ , تعبیر مسکوک , تعبیر نقد , تعبیر نقدینه , تعبیر وجه , خواب پول , خواب اسکناس , خواب دولار , خواب $ , خواب پول خرد , خواب پول تقلبی , خواب بودجه , خواب پیسه , خواب تنخواه , خواب دستمایه , خواب دینار , خواب سرمایه , خواب سکه , خواب مبلغ , خواب مسکوک , خواب نقد , خواب نقدینه , خواب وجه ,

برچسب ها : پول ، اسکناس ، دولار ، $ ، پول خرد ، پول تقلبی ، بودجه ، پیسه ، تنخواه ، دستمایه ، دینار ، سرمایه ، سکه ، مبلغ ، مسکوک ، نقد ، نقدینه ، وجه ، cash ، currency ، fund ، green power ، lucre ، mammon ، money ، pelf ، purse ، sil ،
+ تعداد بازديد : 3 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در پنجشنبه 10 فروردين 1396 و ساعت 15:15
دانلود موزیک دانلود اهنگ جدید بلیط چارتر مشهد طراحی بنر بالابر قیمت گوشی موبایل قیمت سرور قیمت پرینتر قیمت لپ تاپ قیمت سوئیچ سیسکو قیمت تبلت قیمت دوربین مداربسته قیمت شارژر لپ تاپ قیمت مودم قیمت صندوق فروشگاهی قیمت آلین وان قیمت فلش مموری قیمت هارد قیمت اسکنر قیمت کارتریج دانلود فیلم طب سوزنی دوربین مداربسته خرید چای ایرانی خدمات کامپیوتری در محل فروش اسباب بازی کود سولفات آمونیوم گرانول دانلود آهنگ جدید ویلا شمال قفل برقی سئو گریتینگ دانلود آهنگ جدید سوابق بیمه
بستن تبلیغات [X]