معنی خواب شاتوت

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بيايد و سرخ رنگ باشد. اگر سياه باشد بهتر از اين است که سرخ باشد چون تمشک سياه شيرين تر از تمشک سرخ است. تمشک غم و غصه هاي اندک است که چون جمع شوند مي توانند کوهي از غم فراهم آورند که دل توانايي قبول آن همه غم را ندارد. چنانچه در خواب ديديد که در صحرا هستيد و تمشک جمع مي کنيد با غم هاي کوچک رو به رو مي شويد. چنانچه ديديد کسي به شما ظرفي پر از تمشک تعارف کرد موجب ملال و کدورت شما مي شود. اگر بوته تمشک در خا نه داشتيد اندوهي خانوادگي خواهيد داشت که ريشه در بطن روابط فاميلي دارد. اگر در خواب ديديد که تمشک چيده ايد و به کسي هديه داده ايد شما براي ديگران دردسر ايجاد مي کنيد يا او را در ناراحتي هاي خود شرکت مي دهيد. اگر ظرف تمشک از دست شما به زمين بيفتد خوب است چون گوياي مقاومت شما در مقابل غمهاست و اين که بالاخره مشکلات را از ميان بر مي داريد و از غم مي رهيد.

لیلا برایت می گوید:

ديدن تمشك در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. خوردن تمشك، نشانه‏ى شنيدن اخبار خوشايند است. جمع كردن تمشك، بيانگر پيدا كردن يك دوست خوب است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ ديدن تمشك در خواب ، علامت آن است كه پس از فرار از موضوعي خاص در مي يابيد كه آن موضوع بسيار جذاب و قابل توجه بوده است .

2ـ اگر زني خواب ببيند تمشك مي خورد ، نشانة آن است كه در محيط اجتماعي بدگويي و كينه ورزي پشت سر او جريان مي يابد و او را پريشان و مضطرب مي سازد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تمشك : رنجها و تجارب بسياري در انتظار شما هستند .

تمشك مي چينيد : شما شانس نخواهد داشت .

تمشك مي خوريد : ضرر شما حتمي است .

تمشك مي خريد : در يك حادثه زخمي مي شويد.

تمشكها روي بوتة تمشك : فراواني در همة امور .

يك زن شوهردار خواب ببيند كه تمشك مي چيند : او بزودي بچه دار خواهد شد .

مرباي تمشك درست مي كنيد : مراقب رقيب باشيد .

به شما مرباي تمشك هديه مي كنند : دوستان از شما استفاده مي كنند .

شما مرباي تمشك به كسي هديه مي كنيد : مشاجره درفاميل .

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

برچسب ها : تمشک ، شاتوت ،
+ تعداد بازديد : 20 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در چهارشنبه 10 خرداد 1396 و ساعت 15:01
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]