فروشگاه ساز

طراحی سایت
خواب دیدن پهلو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ديدن پهلو در خواب بر پنج وجه است.

اول: زن،

دوم: دختر،

سوم: كنيزك،

چهارم: خادم،

پنجم: پيرزني كه در خانه است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گويد:

پهلو در خواب زن است. اگر بيند پهلوي چپ او آماس كرده بود، دليل كه زن و كنيزك او هر دو آبستن شوند. اگر بيند پهلوي او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوي او بيفتاد، دليل كه زن او بچه بي هنگام بيفكند. اگر بيند هر دو دست بر پهلو نهاده، دليل كه وي را غمي سخت رسد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر كسي به خواب ديد استخوان پهلوي او شكسته است، دليل كه از پدر يا مادر يا عيال، وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند پوست پهلوي چپ وي جدا شد و بيفتاد، دليل كه مال و عيالش هر دو تلف شوند. اگر بيند هر دو پهلوي او زرد شده، دليل كه عيالش رنجور شود. اگر بيند پهلوي او سوراخ شده و از آن گوري بيفتاد، دليل كه او را فرزندي عالم آيد و پارسا. اگر بيند هر دو پهلوي او فراهم آمد، دليل كه وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند پهلوي وي قوي و بزرگ شده، دليل بود بر درستي دين و قوت عيال او. اگر بيند پهلوي وي كوچك و ضعيف بود تاويلش به خلاف اين است كه گفتيم.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

پهلوها در خواب، دليل بر زنان است، زيرا كه زنان از پهلوي مردان افريده شده اند. پس هر خير و شر كه در پهلو بيند، تاويل آن بر زنان بازگردد. اگر بيند او را پهلوهاي بسيار بود، دليل كه به قدر آن زنان و كنيزان واصل شود. اگر بيند از پهلوي او ماري بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي آيد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

پهلو در خواب هاي ما زن است. ابن سيرين پهلو را زن تعبير کرده و در نفايس الفنون نيز به تصريح ذکر گرديده که پهلو زن و به خصوص همسر مرد است. اگر در خواب ديديد که پهلوي شما درد مي کند، در صورتي که در بيداري درد پهلو نداشته باشيد، از جانب همسرتان آزردگي پيدا مي کنيد و چنانچه اين خواب را يک خانم ببيند، زني از بستگان شوهرش او را مي آزارد و موجب کدورت خاطرش مي شود. مثل خواهر شوهر يا مادر شوهر و يا خاله و عمه شوهر. اگر ديديد که در خواب پهلوي شما متورم شده همسرتان يک اندوه و ناراحتي پنهاني دارد که فاش نمي کند و خواب شما مي گويد که جستجو کنيد و کدورت او را رفع نماييد. اگر ديديد که بر پهلوي شما چيزي روئيده مانند زگيل يا غده احتمالا صاحب فرزند مي شويد. اگر جواني ببيند که دست بر پهلوي خود نهاده ازدواج مي کند. اگر دختري ببيند که پهلوي خود را گرفته زن يا دختري به او حسد مي ورزد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب تنها پهلوي شيئي را ببينيد ، نشانة آن است كه فردي در مقابل پيشنهادات صادقانة شما با بي تفاوتي و سردي برخورد خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد پهلوي شما درد مي كند ، نشانة آن است كه دشواريهاي زندگي كاسة صبر شما را لبريز خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببينيد پهلوي چاق و گوشتالود داريد ، نشانة آن است كه در خواستگاري از يك دختر توفيق خواهيد يافت .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Imam Sadiq says:
Side View asleep on five whatsoever.
One woman,
The second girl,
Third, the Maid,
Four servant,
Fifth: The woman at the house.
Text from the site of dream interpretation
Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Side sleeping woman. If he sees swollen left side, and the Maid because his wife are both pregnant. If he sees his side was red and bloody flesh torn from his side Byftad, because his wife bi guys when Husayn b. If you've seen both on the input side, because he is hard to grieve.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
If anyone dreamed he has broken his rib bone, because the parent or wife, he turns to grief. If you see the left side of his skin was removed and Byftad, because property and Yalsh both die. If he sees both sides of yellow, because Yalsh be suffering. If he sees his side, pierced and it Byftad grave, because he is the son of the universe and pious. If he sees both sides were prepared for, because he comes to grief. If he sees his side and raised strong evidence of the true religion and the power of his wife. If he sees Pahlavi was small and weak interpretation to the contrary is mentioned.
Text from the site of dream interpretation
Jaber al-Maghribi says:
Side in bed, because of women, because women than men are created Pahlavi. Each side sees good and evil that, the women returned its interpretation. If either limb sees him very much, due to be filed so that women and slave girls. If you see a snake came out from his side, because he is your son.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Tuck in our dreams woman. Ibn Sirin female side and a unique interpretation also stipulates Alfnvn noted that women, especially his wife's side. If you dream you see that side of you hurts, when in the wake of flank pain not, by husband irritation find if this dream a woman sees, a woman in her husband's relatives he afflicts, causing opacity for which the be. Like a sister or mother or aunts and uncles husband. If you see something grown like warts or growths on your side, you are likely to have a child. If you see a young man who lay on his side marries. If your daughter see that side of the woman or girl envies him.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
If you sleep only see one side of an object, it is a sign that someone in front of you with genuine proposals will encounter indifference and coldness.
2 Bedrooms see if your side hurts, it is a sign of the difficulties of life cassette will supercharge your patience.
3 Bedrooms see if obese and plump side, you indicate that you will find in the proposal of a girl success.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میزبان بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیرخواب پهلو , تعبیرخواب جنب , تعبیرخواب حقو , تعبیرخواب صقلة , تعبیرخواب صقل , تعبیرخواب ضیف , تعبیرخواب ملاط , تعبیرخواب فقر , تعبیرخواب کشح , تعبیرخواب صفح , تعبیرخواب جانحة , تعبیرخواب نضفان , تعبیرخواب بغل , تعبیرخواب اطراف شکم , خواب دیدن پهلو , خواب دیدن جنب , خواب دیدن حقو , خواب دیدن صقلة , خواب دیدن صقل , خواب دیدن ضیف , خواب دیدن ملاط , خواب دیدن فقر , خواب دیدن کشح , خواب دیدن صفح , خواب دیدن جانحة , خواب دیدن نضفان , خواب دیدن بغل , خواب دیدن اطراف شکم , رویای پهلو , رویای جنب , رویای حقو , رویای صقلة , رویای صقل , رویای ضیف , رویای ملاط , رویای فقر , رویای کشح , رویای صفح , رویای جانحة , رویای نضفان , رویای بغل , رویای اطراف شکم , تعبیر پهلو , تعبیر جنب , تعبیر حقو , تعبیر صقلة , تعبیر صقل , تعبیر ضیف , تعبیر ملاط , تعبیر فقر , تعبیر کشح , تعبیر صفح , تعبیر جانحة , تعبیر نضفان , تعبیر بغل , تعبیر اطراف شکم , خواب پهلو , خواب جنب , خواب حقو , خواب صقلة , خواب صقل , خواب ضیف , خواب ملاط , خواب فقر , خواب کشح , خواب صفح , خواب جانحة , خواب نضفان , خواب بغل , خواب اطراف شکم ,

برچسب ها : پهلو ، جنب ، حقو ، صقلة ، صقل ، ضیف ، ملاط ، فقر ، کشح ، صفح ، جانحة ، نضفان ، بغل ، اطراف شکم ،
+ تعداد بازديد : 7 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در پنجشنبه 10 فروردين 1396 و ساعت 15:44
دانلود موزیک دانلود اهنگ جدید بلیط چارتر مشهد طراحی بنر بالابر قیمت گوشی موبایل قیمت سرور قیمت پرینتر قیمت لپ تاپ قیمت سوئیچ سیسکو قیمت تبلت قیمت دوربین مداربسته قیمت شارژر لپ تاپ قیمت مودم قیمت صندوق فروشگاهی قیمت آلین وان قیمت فلش مموری قیمت هارد قیمت اسکنر قیمت کارتریج دانلود فیلم طب سوزنی دوربین مداربسته خرید چای ایرانی خدمات کامپیوتری در محل فروش اسباب بازی کود سولفات آمونیوم گرانول دانلود آهنگ جدید ویلا شمال قفل برقی سئو گریتینگ دانلود آهنگ جدید سوابق بیمه
بستن تبلیغات [X]